top of page

Indicacions generals Gran format

- STEIN declina qualsevol responsabilitat si el client no disposa dels drets de reproducció dels treballs que ens encarrega, ni es fa responsable del                   contingut i/o la finalitat que es doni als treballs realitzats.

 
- Per tal de poder oferir una millor qualitat als nostres clients demanem que els arxius digitals tinguin el format PDF (excepte els PowerPoint), i si cal,            inclogui sangs i línies de tall, i tanqui l’arxiu en alta qualitat. En el cas de no utilitzar arxius PDF, adjunti sempre tipografies o traci els textos i adjunti        les imatges vinculades. 


- En els seus documents i imatges utilitzi colors CMYK. No recomanem l’ús de colors Pantone. 


- No utilitzi sobreimpressions en els seus documents. Per a impressió digital, les imatges en grisos o color han de ser a 200 ppp; en el cas de plomes o line      arts a 400 ppp. Per a cartells digitals, les imatges en grisos o color han de ser a 150 ppp; en el cas de plomes o line arts a 300 ppp. 


- Si no es compleixen aquestes indicacions Stein no es responsabilitza del resultat final ni de la data de lliurament.

 
- En el cas de produir-se algun defecte de qualitat en els treballs realitzats per STEIN, per causes imputables a STEIN, que fes inservible el material lliurat,    es repetirà la comanda amb tota urgència i sense cap cost per al client. Els errors imputables al client seran, en tot cas, a càrrec del client.

 
- Els treballs es lliuraran al client en el dia i hora convinguts. 


- STEIN no es responsabilitza dels perjudicis provocats al client si es produeix una demora, per causa no imputable a STEIN. 


- STEIN es compromet a conservar els originals i els treballs realitzats durant un període de 60 dies a partir de la data de lliurament. Transcorregut               aquest termini, STEIN procedirà a la destrucció dels originals i els treballs realitzats.

bottom of page